Przejdź do treści

Konsultacje kryteriów wyboru operacji w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy do konsultacji w zakresie projektu kryteriów wyboru operacji (punktowych, rankingujących) w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023-2029. Kryteria zostały określone w podziale na przedsięwzięcia zaplanowane w LSR:

Przedsięwzięcie P.1.1.Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie P.1.2. Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie P.2.1. Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
Przedsięwzięcie P.2.2. Poprawa infrastruktury kulturalnej
Przedsięwzięcie P.3.1. Poprawa infrastruktury wspierającej włączenie społeczne

Bardzo prosimy o zapoznanie się z projektem listy kryteriów do każdego przedsięwzięcia LSR. Uwagi prosimy zgłaszać do poszczególnych kryteriów (należy wskazać nr i nazwę kryterium) proponując:

  • zmianę brzmienia kryterium
  • zmianę punktacji
  • dodanie nowego kryterium
  • usunięcie proponowanego kryterium.

Do każdej propozycji należy przedstawić krótkie uzasadnienie.

Uwagi prosimy zgłaszać za pomocą naszego adresu e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2024 r.

Kryteria:
Pobierz: Poprawa infrastruktury kulturalnej
Pobierz: Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
Pobierz: Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej
Pobierz: Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej
Pobierz: Poprawa infrastruktury wspierającej włączenie społeczne