Przejdź do treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z życzeniami dalszej owocnej współpracy informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54/2824097.

2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a rozporządzenia RODO.

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zadań statutowych, w tym w szczególności realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Stowarzyszenie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.

4. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO,

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO,

f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,

5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz wykonania kontroli i audytu LSR na lata 2016-2023,

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem